NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Website huyện An Dương

Tổng quan

Nguồn tích hợp: Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
1. Thống kê số lượng trường học
2. Thống kê số lượng lớp học
3. Thống kê số lượng giáo viên
4. Thống kê số lượng học sinh

Cấp Mầm non

Tổng trường

Điểm trường

Nhóm, lớp

Tổng số học sinh

Học sinh Công lập

Học sinh Tư thục

Tổng số nhân sự

Nhân sự Công lập

Nhân sự Tư thục

Thống kê số lượng học sinh

Cấp Tiểu học

Tổng trường

Điểm trường

Tổng số lớp học

Tổng số học sinh

Tổng số nhân sự

Thống kê số lượng học sinh

Cấp THCS

Tổng trường

Trường công lập

Điểm trường

Tổng số lớp học

Tổng số học sinh

Tổng số giáo viên

Tổng số CBQL

Tổng số nhân viên

Thống kê số lượng học sinh
Chất lượng giáo dục THCS

Chất lượng thi vào 10

Tuyển sinh đầu cấp