NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực Nội vụ

Website huyện An Dương

Hội phi chính phủ

Tổng số hội phi chính phủ

STT Tên hội Quyết định thành lập Quyết định phê duyệt điều lệ Nhiệm kỳ Đại hội Chủ tịch hội Các Phó Chủ tịch hội Số lượng hội viên Trụ sở hoạt động

Tín ngưỡng - Tôn giáo

1. Phật giáo

Chùa có trụ trì

Chùa không có trụ trì

Chùa được cấp GCN quyền sử dụng đất

2. Công giáo
Xem chi tiết

Nhà thờ

Trung tâm mục vụ

3. Hệ phái, điểm, nhóm tin lành "Tư gia"

Tổng số cơ sở

4. Tín ngưỡng

Di tích

Địa giới đơn vị hành chính

2023
Xem chi tiết
1. Địa giới hành chính cấp huyện

Phân loại huyện

Diện tích

Dân số

Mật độ dân số

2. Địa giới hành chính cấp xã

Tổng số

Loại I

Loại II

Loại III

3. Mốc địa giới hành chính
Xem chi tiết

Tổng số

Mốc tỉnh

Mốc huyện

Mốc xã

Thi đua khen thưởng

2023
1. Danh hiệu thi đua

Số cá nhân, đơn vị đạt danh hiệu thi đua cá nhân

Số tổ chức, đơn vị đạt danh hiệu thi đua tập thể

2. Hình thức khen thưởng

Hình thức khen thưởng cá nhân

Hình thức khen thưởng tập thể