NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Website huyện An Dương

Tài nguyên đất

1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
  • Quyết định quy hoạch: Xem quyết định
  • Bản đồ quy hoạch: Xem bản đồ
1.1. Quy hoạch sử dụng đất
Năm 2023
Xem chi tiết
1.2. Chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch
Năm 2021
Xem chi tiết
1.773,65 ha

Tổng diện tích đất

1.650,12 ha

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

6,34 ha

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

117,19 ha

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyến sang đất ở

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Năm 2021
Xem chi tiết

Kiểm kê đất đai

1. Kiểm kê định kỳ diện tích đất đai
Năm 2023
Xem chi tiết
10.426,6 ha

Tổng diện tích đất

5.076,49 ha

Đất nông nghiệp

5.316,73 ha

Đất phi nông nghiệp

33,39 ha

Đất chưa sử dụng

2. Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất nông nghiệp
Năm 2023
Xem chi tiết
3. Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất phi nông nghiệp
Năm 2019
Xem chi tiết
4. Kiểm kê định kỳ diện tích đất đai theo đơn vị hành chính
Năm 2019
Xem chi tiết
5. Biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất
Năm 2019
Xem chi tiết
205,85 ha

Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính

88,8 ha

Đất nông nghiệp

37,88 ha

Đất phi nông nghiệp

0,35 ha

Đất chưa sử dụng

6. So sánh hiện trạng sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất
Xem chi tiết
10.426,6 ha

Diện tích sử dụng theo thống kê

612,4 ha

Diện tích giảm trong kỳ theo thống kê

619,6 ha

Diện tích tăng trong kỳ theo thống kê

Thống kê sử dụng đất hàng năm

Kế hoạch thu hồi đất

Xem chi tiết

Kế hoạch sử dụng đất

Năm 2022
Xem chi tiết
0

Đất nông nghiệp

0

Đất phi nông nghiệp

0

Đất chưa sử dụng

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Năm 2022
0

Diện tích đất nông nghiệp

0

Diện tích đất phi nông nghiệp

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Năm 2022
0

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

0

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

0

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở