NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

Website huyện An Dương

Tài chính

(triệu đồng)

Tỷ lệ đạt:

Tổng thu ngân sách nhà nước

Số liệu lũy kế đến kỳ tháng

(triệu đồng)

Tỷ lệ đạt:

Tổng chi ngân sách nhà nước

Số liệu lũy kế đến kỳ tháng

(triệu đồng)

Tỷ lệ đạt:

Giải ngân vốn đầu tư công

Số liệu lũy kế đến kỳ tháng

Thu lệ phí

Năm 2023

Doanh nghiệp

Năm 2021

Tổng số doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp ngoài nhà nước

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

7

Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

Hợp tác xã

Năm 2021
0 HTX

Số hợp tác xã đang hoạt động

0 HTX

Số hợp tác xã tạm dừng

0 HTX

Số hợp tác xã giải thể

Hộ kinh doanh

Năm 2021
0 hộ

Đăng ký thành lập lần đầu

0 hộ

Thay đổi GCN đăng ký kinh doanh

0 hộ

Cấp lại GCN đăng ký kinh doanh

0 hộ

Tạm dừng hoạt động

0 hộ

Chấm dứt hoạt động