NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Website huyện An Dương

Người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp hàng tháng

  • Tổng số người có công, thân nhân người có công:
  • Kinh phí chi trả:
  • Liệt sỹ:
  • Bà mẹ Việt Nam anh hùng:
  • Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế:

Bảo trợ xã hội

Đối tượng bảo trợ xã hội

Kinh phí trợ cấp đối tượng xã hội

Hộ nghèo

Số hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo

Số hộ cận nghèo

Tỷ lệ hộ cận nghèo

Giải quyết việc làm

Số lao động được giải quyết việc làm

Tỷ lệ lao động có việc làm

Tỷ lệ lao động được đào tạo