NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Công tác Thanh tra

Website huyện An Dương
1. Thanh tra
Năm 2023
2 cuộc

Tổng số cuộc thanh tra

2 cuộc

Thanh tra thường xuyên

0 cuộc

Thanh tra đột xuất

0 cuộc

Cuộc kiểm tra

2. Tiếp công dân
Năm 2023
51 lượt - 67 công dân

Tổng số lượt tiếp công dân

8 lượt - 10 công dân

Trụ sở tiếp công dân Huyện

43 lượt - 57 công dân

Trụ sở tiếp công dân Xã/Thị trấn

3. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn
Năm 2023
  • Tổng số đơn tiếp nhận: 42 đơn
  • Tổng số đơn đủ điều kiện xử lý: 40 đơn
  • Tổng số đơn không đủ điều kiện xử lý: 2 đơn
  • Đơn thuộc thẩm quyền Huyện: 12 đơn
  • Kết quả Huyện giải quyết: 12 đơn
  • Đơn thuộc thẩm quyền của Xã/Thị trấn, đơn vị chức năng: 34 đơn
  • Kết quả Xã/Thị trấn giải quyết: 34 đơn