NĂM 2023: ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hành chính quản trị

Website huyện An Dương

Công tác tiếp nhận hồ sơ qua Bộ phận Một cửa và Một cửa điện tử

2023
1. Công tác tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị phát sinh hồ sơ trên hệ thống Một cửa điện tử

2. Hồ sơ tiếp nhận cấp Huyện
2.1. Hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Hồ sơ tồn kỳ trước

Hồ sơ nhận trong kỳ

2.2. Kết quả giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ chưa giải quyết

2.3. Hồ sơ trực tuyến

Số hồ sơ trực tuyến

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

3. Hồ sơ tiếp nhận cấp xã
3.1. Hồ sơ tiếp nhận

Hồ sơ tồn kỳ trước

Hồ sơ nhận trong kỳ

3.2. Hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn

Số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn

3.3. Hồ sơ chưa giải quyết

Số lượng hồ sơ chưa giải quyết trong hạn

Số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn

3.4. Hồ sơ trực tuyến

Số hồ sơ trực tuyến

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

4. Thanh toán trực tuyến
4.1. TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến

Số TTHC thanh toán trực tuyến

Số TTHC thanh toán trực tiếp và hình thức khác

4.2. TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Cung cấp trên cổng DVCQG

Chưa tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến

4.3. Hồ sơ thanh toán trực tuyến

Thanh toán trực tuyến

Thanh toán trực tuyến và hình thức khác

5. Phản ánh, kiến nghị về TTHC
5.1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Tổng số phản ánh, kiến nghị

5.2. Kết quả giải quyết

Đã giải quyết

Chưa giải quyết